معاینات مربوط به پاسپورت مادر-فرزند

پاسپورت مادر –فرزند 5 معاینه توسط پزشک زنان را در نظر گرفته است:

  • تا انتهای 16 مین هفته حاملگی
  • میان 17 -20 مین هفته حاملگی
  • میان 25-28 مین هفته حاملگی
  • میان 30 -34 مین هفته حاملگی
  • میان 35-38 مین هفته حاملگی

علاوه بر این موارد زیر در این پاسپورت نیز نوشته شده است

2 ازمایش خون •

1 معاینه توسط پزشک داخلی•