حاملگی و کار

خانم هایی که شاغل می باشند نباید در حین بارداری اخراج و یا عزل شوند. برای هشت هفته قبل از زمان تولد و هشت هفته بعد ازتولد ، بازه حمایتی وجود دارد. در این بازه زمانی خانم ها در اتریش نباید کار کنند.

وظیفه اطلاع رسانی

در صورتی که باردار هستید دارای وظایفی قبال کارفرما می باشید.

 • به محض انکه از بارداری تان اطلاع حاصل کردید باید به کارفرمای خود در این خصوص و زمان احتمالی تولد اطلاع دهید.
 • در صورتی که کارفرما تقاضا کند باید تمامی تائیدات پزشکی در رابطه با بارداری تان و زمان تفریبی تولد را ارائه دهید.
 • شما باید به کارفرمای خود چهار هفته قبل از شروع بازه زمانی حمایت اگاهی دهید که بازه زمانی در چهار هفته دیگر اغاز می شود.
 • وقتی که بارداری شما زود تر از موعد خاتمه یافت برای مثال تولد زودرس ، باید به کارفرما خود اطلاع دهید.

حمایت در برابر اخراج

در زمان های زیر نباید خانم ها اخراج شوند.:

 • در حین بارداری
 • تا چهار ماه بعد از تولد
 • در زمان مرخصی والیدین: تا چهار هفته بعد از مرخصی زایمان اما حداکثر تا چهار هفته بعد از دومین روز تولد فرزند
 • در زمان اشتغال پاره وقت: تا چهار هفته بعد از اتمام زمان اشتغال نیمه وقت اما حداکثر تا چهار هفته بعد از چهارمین روز تولد فرزند

در صورتی شما از اخراج به دلیل بارداری مطلع شدید ، این اخراج می تواند ملغی شود. این امر در موارد زیر صدق می کند:

 • در هنگام اخراج شفاهی ، در صورتی که بارداری در حین 5 روز کاری بعد از اخراج اطلاع داده شود
 • در هنگام اخراج کتبی ، در صورتی که بارداری در طی 5 روز کاری بعد از صدور حکم اخراج اطلاع داده شود
 • همچنین دیرتر از 5 روز کاری ، در صورتی که مطلع شودی که باردار هستید و این امر را سریع اطلاع دهید.

باید هموراه یک تائیدیه پزشکی در رابطه با بارداری تان ارائه دهید.

تمامی سوالات خود را در رابطه با حمایت از مادران با افراد متخصص صنف و اتحادیه کار ، مطرح کید و سایر اطلاعات را مطالعه کنید: