مراحل زایمان

  • فاز نخست
  • مرحله نهایی خارج شدن
  • فاز بعد از زایمان بعد از زایمان چه اتفاقی می افتد؟
  • درد