پیشنهادات برای ماماهای خانواده

ماماهای خانواده به مراقبت و مشاوره زنان باردار اشتغال دارند. در وین، ماماهای خانواده در 4 پایگاه مامائی، درمراکز کمک به باردارها، بیمارستانهای شهری و در برخی از مراکز کودک-والدین حضور دارند. این تیم متشکل از ماماهای با تجربه و یک مشاور شیردهی است.