منابع

 

 

از مؤسسات زیر تشکر می کنیم که متن بروشورهای شان را در اختیار ما قرار دادند تا در این تارنما از آنها استفاده کنیم.

 

  • برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین
  • انجمن ماماهای اتریش
  • مؤسسۀ بهداشتی-درمانی مردان و زنان / مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران و مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب

 

 

قبل از تولد

اولین بار

منبع: وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

“سوالات اساسی

منبع : خانم پروفسور دکتر بئاته ویمر-پوشینگر

 

” تغییرات جسمانی

منبع: خلاصۀ لینک های نت دکتر  Netdoktor

 

“حالت تهوع در دوران حاملگی

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر  Netdoktor / خانم پروفسور دکتر بئاته ویمر-پوشینگر

 

“به این ترتیب زمان تولد را محاسبه کنید

منبع: وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

“حاملگی و کار

منبع :خلاصۀ لینک ها – وب سایت  oesterreich.gv.at

 

“احساس خوب در طی دوران بارداری

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر  Netdoktor

 

“تغذیه در دوران بارداری

منبع: وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011 گرافیک «هرم تغذیه ای باردران»

 

“مواد غذایی مضر و منع در دوران بارداری

منبع  :تغذیۀ درست از همان ابتدا / صندوق بیمۀ درمانی منطقه ای وین

 

“مواد اعتیاد آور

منبع : Netdoktor (الکل) / Netdoktor (سیگار) / Netdoktor  (مواد مخدر)

 

“داروها

منبع :متن مربوط به خود

 

“اضافه وزن در دوران بارداری

منبع  :تغذیۀ درست از همان ابتدا / صندوق بیمۀ درمانی منطقه ای وین

 

“تغذیه درست در هنگام تهوع

منبع  :تغذیۀ درست از همان ابتدا / صندوق بیمۀ درمانی منطقه ای وین

 

“تحرک و ورزش در طی دوران بارداری

منبع  :تغذیۀ درست از همان ابتدا / صندوق بیمۀ درمانی منطقه ای وین

 

“روانشناسی

منبع  :افسردگی بعد از زایمان – در واقع بایستی من خوشحال باشم -مشاوره برای مادران

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: ماه مه 2012

 

پاسپورت مادر-فرزند

منبع: وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

“مشاوره ماما در پاسپورت مادر-فرزند

منبع :بروشورهای ماماها و والدین

ناشر: انجمن ماماهای اتریش

 

“رشد ماه به ماه

منبع: وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

او پدر می شود

منبع :خانم پروفسور دکتر بئاته ویمر-پوشینگر

 

خشونت جسمی ، جنسی و روحی

منبع :خانم پروفسور دکتر بئاته ویمر-پوشینگر /تحقیق-آژانس حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا (Fundamental Rights Agency)FRA، اعمال زور نسبت به زنان: آماری از سراسر اتحادیۀ اروپا

 

قطع عضو تناسلی زنان به اختصار: FGM

منبع: FGM-Broschüre des Wiener Programms für Frauengesundheit & FEMSüd

ناشر: مؤسسۀ بهداشتی-درمانی مردان و زنان / مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران و مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب

 

“معاینات مربوط به پاسپورت مادر-فرزند

منبع: وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

“تشخیص های قبل از تولد چه می باشند ؟

منبع: خانم دکتر لونش / وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

“تشخیص های قبل از تولد – کجا؟

منبع: متن مربوط به خود

 

“چه معایناتی انجام می شود؟

منبع: خانم دکتر لونش / وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان / بازنگری بر دست: خانم دکتر لونش

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

“مشکلات و بیماری ها

منبع: وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

“دیابت بارداری(بیماری قند )

منبع: خلاصۀ لینک های نت دکتر تصحیح خانم دکتر اِوِلین کرُیتس وایز/

http://www.netdoktor.at/krankheit/schwangerschaftsdiabetes-7444

 

“عفونتها

منبع: وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

“بیماری های غده تیروئید

منبع: خلاصۀ لینک های نت دکتر تصحیح خانم دکتر اِوِلین کرُیتس وایز/

Netdoktor

 

“تاکسوپلاسموز در دوران بارداری

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

http://www.netdoktor.at/familie/schwangerschaft/toxoplasmose-in-der-schwangerscahft-5702

 

“پرفشاری خون در دوران بارداری

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

Netdoktor

 

“تهوع پایان ناپذیر دوران بارداری

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

Netdoktor

 

“کم خونی دوران بارداری

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

Netdoktor

 

“فقر آهن

منبع: تغذیۀ درست از همان ابتدا / صندوق بیمۀ درمانی منطقه ای وین

 

“دردهای زودهنگام

منبع: خانم دکتر میشائلا ریگلَر-کایل، رئیس بیمارستان

 

“سرخک در دوران بارداری

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

Netdoktor

 

“سرخجه در دوران بارداری

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

Netdoktor

 

“عوامل خطر ساز: گروه های خونی

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

Netdoktor

 

مراقبت های بارداری توسط ماما ها

منبع: وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

آماده سازی زایمان

منبع: وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

“کارگاه های تغذیه ای

منبع: تغذیۀ درست از همان ابتدا / صندوق بیمۀ درمانی منطقه ای وین

 

همه چیز درباره زایمان

 

زمانی که زایمان شروع می شود

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

Netdoktor

 

زایمان طبیعی

منبع: بروشورهای ماماها و والدین

ناشر: انجمن ماماهای اتریش

 

“سزارین

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

Netdoktor

 

“عمل سزارین از پیش تعیین شده

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“عمل سزارین پیش بینی نشده

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“چه اقداماتی در عمل سزارین انجام می شود؟

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“عمل

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“بعد از عمل سزارین

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“تأثیر عمل سزارین بر روی آینده بارداری و تولد کودکان

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“زایمان سرپایی

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

http://www.netdoktor.at/familie/geburt/ambulante-geburt-3943957

 

“زایمان بعد از بستری شدن

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

http://www.netdoktor.at/familie/geburt/geburt-im-krankenhaus-5664

 

“زایمان در منزل

منبع: بروشورهای ماماها و والدین

ناشر: انجمن ماماهای اتریش

 

“زایمان مخفیانه

منبع: خلاصۀ لینک ها – اطلاعات بیشتر در مورد زایمان با نام ناشناس

 

“حالت های زایمان

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

Netdoktor

 

فاز نخست

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“مرحله نهایی خارج شدن

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“فاز بعد از زایمان بعد از زایمان چه اتفاقی می افتد؟

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“دردها

منبع: بروشورهای ماماها و والدین

ناشر: انجمن ماماهای اتریش

 

“معرفی کردن برای زایمان

منبع: وب سایت Gesundheit.gv.at

https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/Spitalsgeburt_HK.html#headline71

 

 

بعد از تولد

 

روزهای اول پس از زایمان

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“آشنایی با نوزادان

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

” دورۀ نفاس پس از زایمان طبیعی

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“دوره نفاس پس از عمل سزارین

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

“شیردهی

منبع: وقتی یک کودک به دنیا می آید-نکات مهم بارداری و تولد به زبان

ناشر :مرکز بهداشتی-درمانی زنان، والدین و دختران جنوب و برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین تاریخ ارائه: 2011

 

“تغذیه اولیۀ نوزادان

منبع: تغذیۀ درست از همان ابتدا / صندوق بیمۀ درمانی منطقه ای وین

 

” تغذیۀ درست با غذای کمکی – اولین غذای جامد کودک

منبع: تغذیۀ درست از همان ابتدا / صندوق بیمۀ درمانی منطقه ای وین

 

” پیشگیری از بارداری پس از زایمان

منبع :خلاصۀ لینک های نت دکتر

Netdoktor

 

” تغییرات روحی

منبع: خانم پروفسور دکتر بئاته ویمر-پوشینگر

 

” افسردگی پس از زایمان (افسردگی پُستپارتال)

منبع: خانم پروفسور دکتر بئاته ویمر-پوشینگر

 

” ناامیدی پس از عمل سزارین

منبع: یک شروع خوب در زندگی به زبان المانی

ناشر: برنامۀ بهداشتی-درمانی زنان وین در MA 15 – خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2015

 

” زمانی که هیچ جیز آن طور نیست که فکر میکردید /کودکان با نیازهای ویژه

منبع: خلاصۀ لینک ها –

https://www.eltern-bildung.at/thema/familie-und-behinderung/behinderte-kinder/

http://www.handicapkids.at/index.php?d=7&d2=11

 

” زمانی که هیچ جیز آن طور نیست که فکر میکردید / غم و اندوه به جای شادی -مرگ نوزادان بعد یا هنگام زایمان

منبع: خلاصۀ لینک ها –

http://www.frauengesundheit-wien.at/aktuelles/2016_02_12_Wenn_ein_Baby_stirbt.html

https://www.bmfj.gv.at/service/publikationen/familie/stille-geburt-broschuere.html

 

مرکز حمایت از زنان پس از بارداری وین

منبع: همراهی خوب-مرکز کمک های زودهنگام وین

 

” مراکز کودک-والدین  MA11

منبع: تارنمای – MA11

Eltern-Kind-Zentren der MA11

 

” پیشنهادات برای ماماهای خانواده

منبع: Wien.gv.at – Angebote der Familienhebammen

 

” دوره ها

منبع: تغذیۀ درست از همان ابتدا / صندوق بیمۀ درمانی منطقه ای وین

 

غم و اندوه به جای شادی -مرگ نوزادان بعد یا هنگام زایمان

منبع: Abschied von stillgeborenen Kindern

ناشر: Bestattung Wien GmbH
خدمات بهداشتی-درمانی شهر وین  تاریخ ارائه: ماه ژوئیه 2014