انواع شیوه های زایمان و به دنیا آوردن کودک

  • زایمان سرپایی
  • زایمان طبیعی
  • سزارین
  • زایمان بعد از بستری شدن
  • زایمان در منزل
  • زایمان مخفیانه