ناامیدی پس از عمل سزارین

زمانی که سزارین لازم باشد، بسیاری از زنان ناامید و غمگین میشوند.
این امر به ویژه در حالتی پیش میآید که انتظار یک زایمان طبیعی میرود و این امر امکان پذیر نیست.

آیا شما هم همین احساس را دارید؟ این کاملاً طبیعی است
درباره احساسات خود به روشنی صحبت کنید و از افراد زیر کمک بخواهید:

  • یک روانشناس
  • یک رواندرمانگر
  • ماما
  • متخصص زنان