پاسپورت مادر-فرزند

هر زن بارداری در اتریش یک پاسپورت مادر-فرزند دریافت می کند صرف نظر از انکه تبعه اتریش باشد یا پزشک تان در پاسپورت مادر-فرزند تمامی معایعنات مهم برای شما و کودکتان را تا پنج سالگی او  وارد می کند.

آیا بیمه اجتماعی نیستید ؟ در انصورت نیز می توانید باز هم از معاینات پاسپورت مادر-فرزند به طور رایگان بهره ببرید. به صندوق بیمه ای منطقه ای وین مراجعه کنید.

نکته: در تکمیل پاسپورت مادر-فرزند کمک کنید. پزشک تان را در رابطه با بیماری های قبلی تان ، نولد های ناقص و موارد مشابه مطلع سازید. در صورتی که مطمئن نیستید سوال کنید.

سایر اطلاعات رد خصوص معاینات پاسپورت مادر –فرزند و همچنین چارچوب های حقوقی را در اینجا پیدا می کنید.