زایمان بعد از بستری شدن

برای این کار هرچه سریع تر تصمیم بگیرید که در کدام بیمارستان می خواهید کودکتان را به دنیا بیاورید. امکانات تک تک بیمارستان ها را مقایسه کنید، از اتاق های مخصوص زایمان بازدید کنید و با ماماهای آنجا مشورت کنید.

اگر زایمان با مشکل خاصی مواجه نشود و حال مادر و کودک خوب باشد، می توانید در روز سوم یا چهارم مرخص شوید.

لطفاً تمامی سؤالات خود را از پزشکتان بپرسید و برای کسب اطلاعات بیشتر به این قسمت مراجعه کنید:

لطفاً قسمت مربوط به هزینه ها را نیز مطالعه بفرمایید: