معرفی کردن برای زایمان

آیا تصمیم گرفته اید که کجا کودکتان را به دنیا بیاورید؟ در این صورت هرچه سریع تر خودتان را برای زایمان به بیمارستان مربوطه معرفی کنید. هرکدام از بیمارستان ها بازه زمانی مخصوص به خودشان را برای پذیرش مادران باردار دارند. پس به موقع کسب اطلاع
ثبت‌نام برای زایمان از 1 فوریه در اینجا یا از طریق شماره تلفن 0190801

بیمارستان
تلفنی
شخصی
آنلاین
مامای منتخب
AKH

ثبت نام
: هفته ۱۱ تا ۱۳ حاملگی
زمان ثبت نام
: دوشنبه تا جمعه 7:30 تا 10:00
مستندات:
کارت الکترونیکی-سونوگرافی-پاسپورت مادر باردار-نتایج معاینات(درصورت موجودبودن)

Semmelweis Frauenklinik

ثبت نام
: ازپاسپورت مادرباردار

زمان ثبت نام
: وقت‌گیری تلفنی: دوشنبه تا جمعه 12:00 تا 14:00

ساعت‌های ویزیت سرپایی:دوشنبه تا جمعه 7:30 – 11:00
مستندات:
کارت الکترونیکی-سونوگرافی-پاسپورت مادر باردار-نتایج معاینات(درصورت موجودبودن)

SMZ Süd – Kaiser-Franz-Josef-Spital

ثبت نام
: ازپاسپورت مادرباردار

زمان ثبت نام
: سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 14:00 تا 13:00
مستندات:
کارت الکترونیکی-سونوگرافی-پاسپورت مادر باردار-نتایج معاینات(درصورت موجودبودن)

     
Krankenhaus Hietzing

ثبت نام
: ازپاسپورت مادرباردار

زمان ثبت نام
:دوشنبه تا جمعه 8:00 تا 11:00
ساعت‌های ویزیت سرپایی: وقت‌گیری تلفنی: دوشنبه تا جمعه 8:00 تا 11:00

مستندات:
کارت الکترونیکی-سونوگرافی-پاسپورت مادر باردار-نتایج معاینات(درصورت موجودبودن)

     
Rudolfstiftung

ثبت نام
: ازپاسپورت مادرباردار

زمان ثبت نام
: دوشنبه تا جمعه 8:00 تا 14:00
مستندات:
کارت الکترونیکی-سونوگرافی-پاسپورت مادر باردار-نتایج معاینات(درصورت موجودبودن)

Wilhelminenspital

ثبت نام
: ازپاسپورت مادرباردار

زمان ثبت نام
:وقت‌گیری تلفنی: دوشنبه تا جمعه 12:00 تا 15:00

ساعت‌های ویزیت سرپایی: دوشنبه، چهارشنبه، جمعه 8:00 تا 12:00
مستندات:
کارت الکترونیکی-سونوگرافی-پاسپورت مادر باردار-نتایج معاینات(درصورت موجودبودن)

SMZ Ost – Donauspital

ثبت نام
: ازپاسپورت مادرباردار
زمان ثبت نام
:دوشنبه تا جمعه 10:00 تا 14:00
مستندات:
کارت الکترونیکی-سونوگرافی-پاسپورت مادر باردار-نتایج معاینات(درصورت موجودبودن)

St. Josef Krankenhaus

ثبت نام
: ازپاسپورت مادرباردار
زمان ثبت نام
: دوشنبه تا جمعه 10:00 تا 15:00
مستندات:
کارت الکترونیکی-سونوگرافی-پاسپورت مادر باردار-نتایج معاینات(درصورت موجودبودن)