کلیات

مرکز حمایت از زنان پس از بارداری وین

کارکنان این مرکز به شما وخانوادتان در پیدا کردن کمکهای مناسب به صورت رایگان یاری میرساند. این حمایتها شامل مشاورۀ شخصی و همراهی شما در کارهای اداری، راهنمایی و کمک در مراقبت، پرورش و تربیت فرزندتان میباشد.

مراکز کودک-والدین MA11

در مراقبت و پرورش فرزندان، برای والدین وظایف و چالشهای متعددی وجود دارد. از اطلاعات، حمایتها و مشاوره توسط کارشناسان در زمینههای اجتماعی، روانشناسی و تربیت اجتماعی استفاده کنید.