فاز نخست

شروع زایمان را فاز نخست (فاز باز شدن) می نامند. به خوبی احساس می کنید که رحمتان در فاصله های زمانی منظم خود را باز و بسته می کند. به این حالت انقباض زایمانی گفته می شود. زمانی که دردهای پیش از زایمان را احساس می کنید، سر کودک در حال چرخیدن به سمت گردن رحم است و باعث می شود که بیشتر باز شود.
زمانی که گردن رحم 10 سانتی متر باز شد، اصطلاحاً به آن می گویند: گردنه رحم به بیشترین مقدار باز شده است.

این مرحله از زایمان تا ساعت ها می تواند به طول انجامد.

درصورتی که انقباض زایمانی چندان شدیدی را نداشته باشید، ممکن است که ناچار شوند به شما یک تقویت کننده انقباض زایمانی تزریق کنند.
اگر کیسه آمنیوتیک خود به خود پاره نشود، پزشک یا ماما آن را باز می کند.