مرحله نهایی خارج شدن

مرحله نهایی خارج شدن چیست؟

زمانی که گردن رحم به طور کامل یا به عبارتی 10 سانتی متر باز شده باشد، مرحله نهایی خارج شدن شروع می شود.

در این میان باید سر کودک از گردن رحم و واژن عبور کند. انقباض زایمانی در این مرحله به اوج خود می رسد. به خوبی احساس می کنید که گردن رحم و کانال زایمان کشیده می شوند.

ماما به شما خواهد گفت که چه زمانی به روش خاصی نفس بکشید و چه موقع فشار زیادی وارد کنید. اگر خطر پاره شدن بافت های پشت واژن وجود داشته باشد، پزشک یا ماما یک اپی زیاتومی انجام می دهد.
معمولاً اگر سر کودک کامل بیرون آماده باشد، بقیه بدنش با درد بعدی بیرون می آید.
شما موفق شدید! کودکتان به دنیا آمد!

در حالت بریچ (سر و ته) ، ابتدا باسن کودک از گردن رحم و واژن می گذرد. این کار ممکن است مانع از پیشرفت فرآیند زایمان بشود یا مشکلاتی را به همراه داشته باشد.