او پدر می شود

پدر می تواند برای خانم باردار یک تکیه گاه مهم باشد. این تصمیم شخصی شما است که همسرتان در حین معاینات پزشکی همراه شما باشد یا خیر.

در هنگام وقت دکتر ها خاص مانند سونوگرافی ، تشخیص های قبل تولد بهتر است همسرتان همراه تان باشد. در نتیجه می توانید تصمیمات مهم را با هم بگیرید.