مشاوره ماما در پاسپورت مادر-فرزند

جدید در پاسپورت مادر-فرزند! مشاوره ماما در هفته 18-22. هفته حاملگی

به تازگی ، در پاسپورت مادر-فرزند در هفته 18 تا 22. حاملگی مشاوره توسط ماما نیز اضافه شده است. از این رو می توانید تمامی مواردی که برایتان مهم است را بانها صحبت کنید:

  • حاملگی، تولد ، اولین بار با کودک
  • تغذیه سالم ، تحرک، ورزش
  • امکانات اماده سازی جهت تولد که برای تان مهم می باشند.
  • چگونه و کجا کودک متولد شود؟

ماما ها برای خواسته ها ، سوالات و دغدغه های شما وقت می گذارد. در دوران حاملگی تان از این پشتیبانی تخصصی بهره بگیرید!

این مشاوره نزد ماماها طرف قرارداد صندوق بیمه ای رایگان می باشند.
در صورت مراجعه به ماماهای مورد انتخاب خودتان ، بایستی هزینه مشاوره را خود بپردازید. صورتحساب را نزد صندوق بیمه ای اورید زیرا که اکثر صندوق ها مبلغ را به شما می پردازند.