معاینات

  • او پدر می شود
  • موقعیت های خاص
  • معاینات مربوط به پاسپورت مادر-فرزند
  • تشخیص های قبل از تولد
  • مشکلات و بیماری ها