به این ترتیب زمان تولد را محاسبه کنید.

زمان تقریبی تولد را می توانید به اسانی خودتان محاسبه کنید.

  • اولین روز آخرین عادت ماهیانه خود را یادداشت کنید.
  • حدود 40 هفته بعد ، فرزند شما متولد می شود.

همچنین پزشک ها نیز هفته های بارداری را محاسبه می کنند. یک حاملگی طبیعی حدود 40 هفته طول می کشد. هفته حاملگی به اختصار SSW می شود. در پاسپورت –مادر- فرزند نوشته شده است در کدام هفته بارداری کدام معاینات باید انجام شود.