آشنایی با نوزادان

آشنایی با کودکتان، رابطهای خوب میان شما و کودکتان به وجود میآورد. اگر حال مادر و کودک پس از زایمان خوب باشد، میتوانید کودک را بلافاصله پس از تولد، بر روی قسمت فوقانی بدن برهنۀ خود قرار دهید. شما و کودکتان میتوانید به واسطۀ پوست یکدیگر را به خوبی احساس کنید.

از این رو نوزاد شما میتواند بوی شما را احساس کرده و ضربان قلبتان را بشنود. نوزاد، ضربان قلبتان را از زمانی که در شکم شما بوده است، میشناسد. این صدای آشنا به او آرامش میبخشد.