روزهای اول پس از زایمان

تماس بدنی برای هر نوزاد تازه متولد شده بسیار مهم است. تماس بدنی رابطه میان پدر و مادر و نوزاد را بهبود میبخشد.

اگر شما اغلب نوزاد خود را در آغوش گرفته و نگاه دارید، شیر مادر آسان تر تولید میشود و شما می توانید کودک خود را بهتر شیر دهید.

این امر به ویژه پس از سزارین بسیار مهم است.

اگر احساس درد داشته و یا نمی توانید به راحتی حرکت کنید، شیردهی در ابتدا به خوبی انجام نمیپذیرد. صبر داشته باشید! اجازه دهید که یک ماما و یا پرستار کمک کرده و از شما مراقبت کنند .

سؤال کنید که چه زمان میتوانید برای اولین بار کودک خود را در آغوش گیرید. برای شما و کودکتان، بهترین زمان، زودترین زمان ممکن است.