مراقبت های بارداری توسط ماما ها

هر خانمی می تواند از کمک یک ماما برای حاملگی ، تولد و اولین فرزند خود بهره ببرد. به موقع تماس بگیرید. بسیاری از ماما ها قرارداد با صندوق بیمه ای دارند درنتیجه خدمات برای شما رایگان می شود. هزینه یک ماما بدون قرراداد صندوق بیمه ای را باید خود بپردازید. شما 80 درصد تعرفه را توسط صندوق بیمارستان میتوانید بازدریافت کنید. در صورتی که تولد سرپائی و یا تولد در خانه را برنامه ریزی کرده اید ، یک ماما میتواند شما را در طی دوران حاملگی همراهی کند.