شمارۀ خدمات

شمارۀ سرویس: 801 90 01 43+
دوشنبه تا جمعه (در روزهای کاری): 18:00 – 08:00

مرکز اطلاعات زایمان وین و شمارۀ تلفن سرویس مربوطه صرفاً رسانه اطلاعرسانی محسوب میشوند. برای کسب اطلاعات پزشکی و اعلام موارد اورژانس لطفاً با پزشک معالج خود و یا با سازمان اورژانس (144) تماس حاصل فرمایید.