شمارۀ خدمات

شمارۀ سرویس: 1450
مرکز اطلاعات زایمان وین و شمارۀ تلفن سرویس مربوطه صرفاً رسانه اطلاعرسانی محسوب میشوند. برای کسب اطلاعات پزشکی و اعلام موارد اورژانس لطفاً با پزشک معالج خود و یا با سازمان اورژانس (144) تماس حاصل فرمایید.